کندیس برگن
کندیس برگن:   فرزانه تاییدی و کندیس برگن در سفرش به ایران